Vaalikonevastauksia

VAALIKONEVASTAUKSET


HS, AL, SK

”Julkisten terveyspalvelujen maksullisuus on hyvä asia.”
Vastauksesi: Osittain samaa mieltä
Perustelusi: ”Kohtuullinen maksu takaa paremman palveluiden laadun. Toki neuvolapalvelut ym tulee edelleenkin olla maksuttomia. ”

”Mielenterveyteen liittyvissä ongelmissa on taattava oikeus saada hoitoa tietyn ajan, esimerkiksi seitsemän päivän sisällä, vaikka se lisäisi kustannuksia.”
Vastauksesi: Täysin samaa mieltä
Perustelusi: ”Mielenterveyspalveluissa nopea hoitoon pääsy on kriittistä. Parhaimmillaan sillä on hengenpelastava merkitys. ”

”Palvelusetelin käyttöä tulisi lisätä jonojen purkamiseksi. ”
Vastauksesi: Osittain samaa mieltä
Perustelusi: ”Esimerkiksi kiireettömien leikkausten, silmätautien ja suun terveydenhuollon jonoja voisi purkaa palvelusetelien avulla. Julkinen terveydenhuolto on etenkin koronan takia ruuhkautunut ja tällä voitaisiin helpottaa tilannetta. Tärkeintä on että ihmiset saavat hoitoa ilman kohtuuttomia jonoja.”

”Paperittomille eli oikeudetta maassa oleskeleville ihmisille on taattava oikeus kiireellisten terveyspalvelujen lisäksi kroonisten sairauksien hoitoon, suun terveydenhoitoon ja rokotuksiin.”
Vastauksesi: Osittain samaa mieltä
Perustelusi: ”Esimerkiksi rokotukset paperittomille suojaavat myös meitä muita. Hoitamattomina tilanteet johtavat helposti kiireelliseksi ja kalliimmaksi hoidoksi. Ihminen paperitonkin on.”

”Mielenterveysongelmien ehkäisyyn ja hoitoon käytettävää osuutta terveydenhoidon menoista on kasvatettava. ”
Vastauksesi: Täysin samaa mieltä
Perustelusi: ”Mielenterveysongelmien hoitoon on panostettava. Hoidon tarve on suurta ja oikea-aikaisilla ja vaikuttavilla mielenterveyttä tukevilla toimenpiteillä saavutetaan julkisen talouden merkittävää kustannussäästöä. Mitä varhaisemmasta toimenpiteestä on kyse, sitä suurempi on kustannusvaikuttavuus. Vaikka menot hetkellisesti kasvaisivatkin on se investointi tulevaisuuteen.”

”Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten palveluita pitäisi siirtää yrityksiltä enemmän julkisen puolen hoidettavaksi. Nyt valtaosa lastensuojelulaitosten ylläpitäjistä on yksityisiä yrityksiä. ”
Vastauksesi: Täysin samaa mieltä
Perustelusi: ”Julkisen vallan vastuulla on, että jokaiselle lapselle on olemassa ja löytyy hänen tarpeitaan vastaava laadukas paikka.
Suurimmat palveluntuottajat omistavat viidesosan  toimintayksiköistä. Yksityisten palveluntuottajien yksiköt sijoittuvat maakuntiin epätasaisesti ja myös niiden palvelutarjonnassa on eroja maakunnittain (THL).  Osakeyhtiöt ostavat ammatillisia perhekoteja ja yksiköitä ketjutetaan. Sijaishuollon laadun varmistaminen olisi tärkeintä.”

”Alle 25-vuotiaille pitäisi tarjota maksuton ehkäisy. ”
Vastauksesi: Täysin samaa mieltä
Perustelusi: ”Ehdottomasti. Tästä on erittäin hyviä kokemuksia. Aborttien määrän väheneminen jo itsessään tuo niin inhimillistä kuin myös taloudellista hyvää. ”

”Nykyisin koululaisilla on kolme laajaa terveystarkastusta peruskoulun aikana. Määrää tulisi lisätä neljään, vaikka se lisäisi kustannuksia.”
Vastauksesi: Osittain eri mieltä
Perustelusi: ”Koulun oppilashuollossa pitäisi enemmän lisätä räätälöityä ja kunkin  tarpeisiin sopivaa neuvontaa ja ongelmien ehkäisyä. Sopivaa tukea ja oikeaan aikaan. ”

”Vanhusten kotihoitoon pitäisi tuoda enemmän sähköisiä palveluita kuten videopuheluja ja älylaitteita.”
Vastauksesi: Osittain eri mieltä
Perustelusi: ”Digitaitojen opettaminen vanhuksille on erittäin hyvä asia. Näen kuitenkin että vanhusten tulisi saada palvelut itselleen sujuvimmalla tavalla. Monelle iäkkäämmälle ihmiselle digipalvelut ovat hankalia. ”

”Vanhusten hoivassa pitäisi siirtää painopistettä edelleen kotihoidon puolelle. ”
Vastauksesi: Osittain eri mieltä
Perustelusi: ”Tärkeintä on mielestäni, että asiakkaiden moninaisiin tarpeisiin ja toiveisiin voidaan vastata. Nykyisin yhä huonokuntoisempia asiakkaita hoidetaan kotona. Lähtökohtaisesti kotihoito on hyvä asia. Resurssipula on kuitenkin todellinen ja ennen kuin henkilökunnan saatavuus, työolosuhteet ym. ratkaistu niin en näe realistisena. ”

”Kaikki paloasemat on säilytettävä.”
Vastauksesi: Osittain samaa mieltä

”Jokaisessa kunnassa pitää olla vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema, vaikka se lisäisi kustannuksia.”
Vastauksesi: Osittain eri mieltä
Perustelusi: ”Edelleen  tärkeintä on palveluiden sujuvuus ja nopea hoitoon pääsy. Kaikissa kunnissa oman sosiaali-ja terveysaseman ylläpitäminen ei onnistu vaikka tavoitteena toki hyvä. ”

”Ulkomaisten hoitajien tuloa töihin Suomeen on helpotettava työvoimapulan lievittämiseksi.”
Vastauksesi: Osittain eri mieltä
Perustelusi: ”Ulkomaisia hoitajia todennäköisesti jatkossakin tarvitaan.  Pidetään huolta kuitenkin ensisijaisesti oman työvoiman hyvinvoinnista ja palkkauksesta. Ja sitä kautta pysyvyydestä. ”

”Jos hoitajista on pulaa, heitä pitäisi houkutella töihin suuremmalla palkalla.”
Vastauksesi: Täysin samaa mieltä
Perustelusi: ”Kiitoskortit ei paljon lämmitä. Vaativasta työstä riittävä palkka.”

”On tärkeämpää luoda keskitettyjä, eri palvelut saman katon alle kokoavia sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköitä kuin pyrkiä pitämään palvelut mahdollisimman lähellä.”
Vastauksesi: Osittain samaa mieltä
Perustelusi: ”Palvelujen sujuvuus, nopea hoitoon pääsy, palvelujen laatu. Nämä ovat mielestäni tärkeintä.”

”On oikein, että esimerkiksi Uudeltamaalta siirretään sote-uudistuksen myötä enemmän rahaa niille alueille, joissa väestö on iäkkäämpää ja sairaampaa.”
Vastauksesi: Osittain samaa mieltä

”Eduskunnan pitäisi säätää laki, jolla hyvinvointialueet saisivat verotusoikeuden. ”
Vastauksesi: Osittain samaa mieltä

”On hyvä asia, että homo- ja lesbopareilla on samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.”
Vastauksesi: Täysin samaa mieltä

”Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.”
Vastauksesi: Osittain eri mieltä
Perustelusi: ”Asia tulee käsitellä kun ja jos tulee ajankohtaiseksi, pitää hyväksyä on varsin voimakas ilmaisu. ”

”Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.”
Vastauksesi: Osittain eri mieltä
Perustelusi: ”Kouluasiat eivät sinänsä liity aluevaaleihin.”

”Perinteiset arvot – kuten koti, uskonto ja isänmaa – muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.”
Vastauksesi: Osittain eri mieltä
Perustelusi: ”Koti ja isänmaa ovat tärkeitä, uskokin muttei mielestäni liity politiikkaan.”

”Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.”
Vastauksesi: Täysin eri mieltä
Perustelusi: ”Yksityinen täydentää, järjestämisvastuu on ja tuleekin olla julkisella puolella. Yksityisten yritysten sijaan ja lisäksi kolmannen sektorin hyödyntäminen(järjestöt ym) ja mukaan ottaminen palveluiden suunnitteluun ja tuottamiseen on kannatettavaa kyllä.”


HELSINGIN SANOMAT

”Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.”
Vastauksesi: En osaa sanoa
Perustelusi: ”Asiat harvemmin ovat mustavalkoisia joko tai. ”

”Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.”
Vastauksesi: Osittain eri mieltä
Perustelusi: ”Suuret tulot eivät merkitse samaa kuin ahkeruus ja lahjakkuus. Moni ahkera sairaanhoitaja tekee pitkää päivää ja henkisesti kuormittavaa työtä suhteessa pienellä palkalla. Moni lahjakas taiteilija taistelee toimeentulon kanssa. Näin esimerkkeinä.”

”Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.”
Vastauksesi: Osittain samaa mieltä

”Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.”
Vastauksesi: Osittain eri mieltä
Perustelusi: ”Toivoisin että talouskasvu ja työpaikat eivät olisi vastakkain ympäristöasioiden kanssa. Yhä useampi työpaikka ja yritys syntyy ympäristöasioiden ympärille. Esimerkkinä clean tech-ala, joka on jo merkittävä Suomen taloudelle. ”

”Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.”
Vastauksesi: Täysin samaa mieltä

”Hyvinvointialueen hallintoa pitää hajauttaa Lahtea laajemmin eri kuntien alueelle.”
Vastauksesi: Osittain samaa mieltä

”On tärkeämpää saada yhteys ammattilaiseen mahdollisimman nopeasti etäpalveluna kuin se, että palvelupiste on mahdollisimman lähellä.”
Vastauksesi: Täysin samaa mieltä
Perustelusi: ”Sujuvat palvelut, nopea apu, palvelun laatu ovat ensisijaisen tärkeitä palveluita suunnitellessa.”

”Lahteen pitää perustaa huumeiden käyttöhuone,  jos laki sallii tämän myöhemmin.”
Vastauksesi: Täysin eri mieltä


ILTA-SANOMAT

”Jokaisessa kunnassa tulee sijaita vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema. ”
Vastauksesi: Osittain eri mieltä
Perustelusi: ”Ihanteellisessa tapauksessa kyllä. Käytännössä se tuskin on mahdollista. Kaikilla pienimmissä kunnissa ei välttämättä ole mahdollisuutta ylläpitää omaa sosiaali- ja terveysasemaa. Siksi painotus sujuvaan, laadukkaaseen palveluun nopeasti on mielestäni oleellisempaa. ”

”Jokaisella hyvinvointialueella on oltava ympäri vuorokauden päivystävä sairaala, vaikka se lisäisi kustannuksia. ”
Vastauksesi: Osittain samaa mieltä
Perustelusi: ”Hyvinvointialueiden tulee asia toki itse päättää. Päijät-Hämeessa meillä keskussairaalan säilyttävä tässä roolissa edelleen.”

”Hallituksen ajamaa seitsemän päivän hoitotakuuta ei pidä säätää, koska se on liian kallis, eivätkä hyvinvointialueet pysty täyttämään vaatimusta.”
Vastauksesi: Täysin eri mieltä

”Hyvinvointialueen tulee mahdollistaa yksityiseen hoitoon pääsy palvelusetelillä, jotta hoitoon pääsyn määräajoista ei lipsuta.”
Vastauksesi: Osittain samaa mieltä
Perustelusi: ”Tärkeintä on hoidon saanti. Ilman kohtuutonta hoitoon pääsyn odottamista. Lähtökohtaisesti julkisella puolella vastuu. Yksityinen täydentää tarvittaessa.”

”Lääkäriaika on jatkossa kyettävä varaamaan netin kautta myös julkisella puolella kaikkialla Suomessa.”
Vastauksesi: Täysin samaa mieltä
Perustelusi: ”Huomioitava kuitenkin ettei kaikille netin käyttö ole tuttua. Esim. seniorikansalaisten palvelut pitää tarvittaessa huolehtia muulla tavoin.”

”Hoitajamitoitus on peruttava, koska hoitajapulan vuoksi lain edellyttämiä tavoitteita ei ole mahdollista saavuttaa kaikissa yksiköissä, ja osa vanhuksista pärjäisi pienemmälläkin hoitajamäärällä.  ”
Vastauksesi: Täysin eri mieltä
Perustelusi: ”Meidän pitää kyetä turvaamaan hyvät palvelut ja oikeus niiden saantiin. Hoitajamitoitus on tässä tärkeä keino.”

”Hoitajamitoituksesta huolimatta yksiköt voivat toimia henkilökuntapulan vuoksi yhä vajaalla miehityksellä. Jatkuvasti alimiehityksellä toimiva yksikkö tulee sulkea ja asukkaat siirtää toiseen hoivakotiin.”
Vastauksesi: Osittain samaa mieltä
Perustelusi: ”Laadukas ja hyvä riittävä hoito on tärkeää, jos ei sitä pystytä takaamaan, on ratkaisuja tehtävä.”

”Vanhusten hoivassa painopistettä on entisestään siirrettävä tuettuun kotihoitoon.”
Vastauksesi: Osittain samaa mieltä
Perustelusi: ”Kotiin vietävän palvelun laadusta on myös huolehdittava. Henkilöstöresurssit ja henkilöstön hyvinvointi tässäkin avainasemassa. Ja myös se, että jos ei pärjää kotona, on päästävä hoitolaitokseen.”

”Vaikka uusi teknologia olisi ikääntyneille haasteellisempaa, heidän on tyydyttävä etäpalveluihin siinä missä muidenkin.”
Vastauksesi: Täysin eri mieltä
Perustelusi: ”Uusi teknologia on hyödyllistä ja sitä on hyvä kehittää. Ikääntyneille sen käyttö voi olla haastavaa ja tärkeintä onkin turvata oikeanlainen hoito ja avun saanti, mikä e saa olla digitaidoista kiinni. Myös moni vanhus on yksinäinen eikä tekniikka korvaa ihmiskontaktia.”

”Kuraattorit ja psykologit kuuluvat oppilaiden lähelle kouluihin, eikä heidän työpanostaan saa käyttää hyvinvointialueen muihin tarpeisiin.”
Vastauksesi: Täysin samaa mieltä
Perustelusi: ”Kuraattorit ja psykologit ovat merkittävä voimavara kouluissa. Koulupsykologeista on huutava pula muutenkin. Lapsiin ja nuoriin panostaminen ja ennaltaehkäisevä , sekä hyvinvointia ylläpitävä  työ on tärkeää.”

”Hyvinvointialueen tulee säilyttää maailmallakin ihaillut neuvolapalvelut täysin julkisen puolen tuotettavina, eikä pienimpiäkään neuvoloita saa lakkauttaa.”
Vastauksesi: Osittain samaa mieltä
Perustelusi: ”Kannatan neuvoloiden säilyttämistä julkisen puolen palveluina ja maksuttomina. Toimipisteiden osalta pitää tarkastella tarkoituksenmukaisuutta ja pohtia tapauskohtasesti. Lähtökohtaisesti toki neuvoloiden säilyttämisen kannalla.”

”Hoitohenkilökunnan tulee saada muita suuremmat palkankorotukset työn kuormittavuuden vuoksi.”
Vastauksesi: Osittain samaa mieltä
Perustelusi: ”Hoitohenkilökunta on venynyt etenkin koronan takia. He ansaitsisivat siitä myös palkkion.”

”Hoitajapulan ratkaisuksi on tarjottu usein työperäistä maahanmuuttoa. Sote-palveluihin löytyy kuitenkin riittävästi henkilökuntaa ilman voimakasta maahanmuuttoa. ”
Vastauksesi: Osittain samaa mieltä
Perustelusi: ”Jonkin verran maahanmuuttoa tarvitaan. Se ei voi olla kuitenkaan pääasiallinen ratkaisu. Pidetään huolta meidän nykyisen ja valmistuvan henkilöstön hyvinvoinnista ja palkkauksesta ensisijaisesti.”

”Suomessa työskentelevältä sairaanhoitajalta vaaditaan hänen hoitamiensa tehtävien edellyttämä riittävä kielitaito. Hoitajien pätevyys- ja kielivaatimuksia tulee höllentää hoitajapulan lieventämiseksi.”
Vastauksesi: Täysin eri mieltä

”Maakuntavero tulee ottaa käyttöön hyvinvointialueiden tulevaisuuden ja itsenäisyyden takaamiseksi.”
Vastauksesi: Osittain samaa mieltä

”Kokonaisveroaste saa nousta hyvinvointialueiden ja maakuntaveron myötä, jotta kansalaisten terveydenhuolto voidaan turvata. ”
Vastauksesi: Osittain eri mieltä

”Jos hyvinvointialue ei selviydy jatkossa mahdollisen maakuntaveron tuotoilla, se on liitettävä toiseen hyvinvointialueeseen.”
Vastauksesi: En osaa sanoa
Perustelusi: ”Hyvinvointialueita pitäisi olla vähemmän, kaikkien hartiat ei vain riitä ja lopputulos on joidenkin osalta varmasti se että liitoksia tulee tapahtumaan. Ei ole kuitenkaan pakosti liitettävä, vaan hyvinvointialueen oma ratkaisu toivottavasti  miten päättävät toimia.”

”Hyvinvointialueen ei tule nostaa asiakaspalvelumaksuja sote-palvelujen rahoittamiseksi. ”
Vastauksesi: Osittain samaa mieltä

”Hyvinvointialueiden tulee ulkoistaa sosiaali- ja terveyspalveluja nykyistä mallia enemmän yksityisille sote-firmoille.”
Vastauksesi: Täysin eri mieltä
Perustelusi: ”En näe tarpeellisena.”

”Sote-uudistukselle tulee määritellä selkeä säästötavoite, vaikka se tarkoittaisi palveluista leikkaamista. ”
Vastauksesi: Täysin eri mieltä
Perustelusi: ”Pyritään ensisijaisesti järjestämään laadukkaat palvelut. ”

”Hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtajan pitää toimia tehtävässä kokopäiväisesti ja hänelle tulee maksaa sen mukaista palkkaa/palkkiota esimerkiksi 6000-7000 euroa kuussa.”
Vastauksesi: Osittain samaa mieltä
Perustelusi: ”Vaativa tehtävä vaatii myös sitoutumisen. Vaikea nähdä, että tehtävä tulisi riittävällä tavalla hoidettua normi päivätyön ohessa.”

”Hyvinvointialueille ei tule jatkossa siirtää yhtään lisää tehtäviä. ”
Vastauksesi: Osittain samaa mieltä

”Ministerien ja kansanedustajien ei pitäisi olla ehdolla aluevaltuustoihin. ”
Vastauksesi: Osittain eri mieltä
Perustelusi: ”Ministerien mielestäni ei,  mutta on ainakin ensimmäisissä aluevaltuustoissa hyvä olla myös kansanedustajia mukana välittämässä viestiä valtiovallalle. Jatkossa voi olla hyvä eriyttää tehtäviä selkeämmin. Ihan jo ajankäytöllisistä syistä johtuen.”

”Palo- ja pelastustoimen tuleva siirto kunnilta hyvinvointialueille pitää perua. ”
Vastauksesi: Osittain eri mieltä

”Palo- ja pelastustoimen riittävät resurssit tulee varmistaa säädöksillä. ”
Vastauksesi: Täysin samaa mieltä
Perustelusi: ”Riittävät resurssit tulee ehdottomasti varmistaa.”

”Pienillä paikkakunnilla hälytystehtäviin riittää VPK:n toimipiste. ”
Vastauksesi: Osittain samaa mieltä
Perustelusi: ”Vapaapalokunnat tekevät todella hienoa työtä ja joillain paikkakunnilla tämä voi olla riittävää. ”